Byggeregler

Regler for byggeri

skrevet af næstformand Anders 21/3-2013.
I bygningsreglementet (BR 10) står der ikke ret meget, der vedrørerkolonihavehuse. Der er krav om at el, vand og afløbs installationer udføres efter reglerne, og at arbejdet kun må udføres at autoriserede håndværkere.
I vores tinglyste Deklaration står en del regler, som skal overholdes. Bestyrelsen skal godkende alle former for byggeri og ombygning, dette gælder også drivhuse, legehuse mv. Der skal afleveres målsatte tegninger, som viser det påtænkte byggeri, samt målsat tegning over grunden, som viser alle bygninger. En god måde at få en tegning over grunden er at hente kloaktegningen på hjemmesiden og forstør ca. 600%. Filen hedder ”Ledningsplan” og er under kloakering. Desværre kan den normale Adobe Reader ikke printe forstørrelser. Men jeg vil gerne hjælpe. Så kan man måle en af havens sider og derpå finde ud af målestoksforholdet på tegningen. Alt byggeri skal normalt være 2,5 meter fra skel, dog kun 1 m fra stier og grønne områder, men der skal altid være mindst 5 meter til naboens bygninger. Hvis man ønsker noget bygget nærmere naboen en 2,5 meter, skal denne give skriftlig tilladelse, da der pga risiko for brandsp redning skal være mindst 5 meter mellem bygninger på 2 grunde. Det bebyggede grundareal til beboelse, må ikke over stige 50 m2 (gælder kun for byggeri opført efter 1 juni 1991). Til det bebyggede beboelsesareal medregnes lukkede overdækkede terrasser, gæstehytter, udestuer, drivhusudestuer o.l. Samt evt. toilet / bad i udhuse. Herudover må opføres overdækkede åbne terrasser, tagudhæng over 50 cm, udhuse, skure, legehuse, drivhuse m.v. på i alt til sammen 30 m2. En overdækket åben terrasse, er en terrasse der er helt åben på mindst den ene side. Alt andet vil blive betragtet som en lukket terrasse. Yderbeklædninger af nyopførte huse skal være udført i nyt træ. Bygninger må max. være i en højde af 2,7 meter over terræn, der hvor væg og tag mødes (dog undtagen gavltrekanter). Højde på tagryg gen er max 4 m. Der er en del andre regler, som kan læses i Deklara tionen på Hestholms hjemmeside. Ændringer af bebygget areal skal også indberettes til BBR registret, hvordan dette gøres, er beskrevet et andet sted.

Baderum

skrevet af næstformand Anders d. 17/3-2013.
Nu hvor der bliver kloakeret, er der jo nok nogle, der skal til at lave baderum. I bygningsreglementet (BR 10) står der ikke ret meget der vedrøre kolonihavehuse. Der er krav om at el, vand og afløbs installationer udføres efter reglerne, og at arbejdet kun må udføres at autoriserede håndværkere. I den forbindelse med baderum er her nogle råd og anvisninger: Det vigtigste er næsten at rummet er udført vandtæt og jeg kan stærkt anbefale at det udføres efter reglerne for et alm. hus, og at der udføres vådrumsmembran efter anvisningerne, især med armeringsbånd i hjørner og samlinger. Der bør være enten støbt betongulv, der er lagt på jorden med isolering, der findes også Lewis svalhaleplader der kan støbes ovenpå. Det er en god ide ved betongulve, at lægge en 6-10 mm tyk Jacoboard (se senere) vådrumsplade med fliseklæb. Så bliver gulvet hurtig varmet op, når man bader. Gulvet kan også laves med en 22 mm gulvkrydsfinerplade og oven på denne en 20mm tyk Jacoboard vådrumsplade. Vægge kan laves af 2 lag vådrumsgips med max ”bjælkeafstand” på 45 cm eller en speciel vådrumsplade kaldet Aquaboard. Derpå vådrumsmembran og fliser. Vand kan enten laves med synlig rør ( kobber eller rustfri) eller pexrør i et yderør. Alle samlinger skal være synlige. De må ikke være inde i væggen. Husk ved skjulte rør skal det være muligt at tømme vandet af. Det er næsten umuligt at tømme et termostatbatteri helt for vand, så det sikreste er at afmonter det og tage det med hjem om vinteren. Brug ikke træ eller spånplader i baderum. Jacoboard (fabriksnavn) vådrumsplade er en halvhård opskummet plade med cement på begge sider, udviklet til vådrum. Den findes også i andre fabrikater, bl. a ”Wedi”
Vådrumsplader :
Svalehaleplader: