Bestyrelsesmødereferat 28/6-19

1. møde med ny bestyrelse

28. Juni 2019 kl. 17.00 – 21.00

Møde indkaldt af: Formand Helle

Deltagere: Christopher, Martin, Mathilde, Tine, Anne, Helle, Bettina, Pia

Fraværende: –

Læs: – (Der er ikke afholdt møder tidligere og der er derfor ingen referater

Referent; Helle

Punkter der blev gennemgået.

1. Bestyrelsesgruppen skal konstituere sig.

 • a. Helle=Formand
 • b. Mahtilde=Kasserer
 • c. Christopher=Næstformand
 • d. Martin=Område- og eliteformand
 • e. Pia=Sekretær
 • f. Tine=Bestyrelsesmedlem
 • g. Bettina=1.suppleant
 • h. Anne=2.suppleant

2. Venteliste ansvarlig

 • a. Besluttet det blev Tine

3. Kontaktperson til web Tobias

 • a. Besluttet det blev Christopher

4. Kontaktperson til kredsen (mail fra Kirsten Holm)

 • a. Besluttet det blev Pia

5. Salg af huse

 • a. Helle har aftale med Anders og Susan Mai fra Tjørnebjerg

6. Fællesarbejdsdage

 • a. Besluttet Martin er ansvarlig for opgaven
 • b. Ny pladsmand til plads 5 skal findes

7. Kontordage

 • a. Datoer er fundet og dagene fordelt mellem bestyrelsen

8. Bankdag – oprydning, låse op

 • a. Bankdagen i Lillelund bliver som tidligere aftalt med tidl. bestyrelse. Inden mødet, kl. 16.00; Tine, Bettina og Martin stiller stole op. Efter mødet, Christopher, Martin og Anne rydder op og sikre der er rent.

9. Nøgleoversigt

 • a. Alle nye bestyrelsesmedlemmer overtager tidl. bestyrelsesmedlemmers nøgler

10. Indkomne breve og mails

 • a. Honorar gøres op og udbetales til tidl. bestyrelsesmedlemmer
 • b. Begrebet 1.revisorsuppleant…. bør udgå af div. dokumenter
 • c. Facebook, alle bør kunne være medlem at den nuværende der findes. Det er en privat sag og bestyrelsen er enige om at det ikke bruges kom kommunikationsmiddel.
 • d. Medlemmer med upasset haver skal have en henvendelse

11. Regnskab (bla. Møde med Banken)

 • a. Der er aftalt møde mellem Lisbeth og Mathilde, overdragelse.
 • b. Der er aftalt møde med Revisorer
 • Mathilde skal have medarb. signatur i virk. så snart vi har et referat fra den ekstraordinære generalforsamling.

12. Bordet rundt

 • a. Det blev besluttet at alle tidl. bestyrelsesmedlemmer skal overdrage PC’er, nøgler og telefoner til ny bestyrelse.
 • b. Kursus til enkelte nye i bestyrelsen hvis de vælges som vurderingsmænd.
 • c. Det overvejes om egen facebook gruppe skal slettes.
 • d. På kommende møder skal der tales om præmiehaver og stikontrol osv. alle emner kunne ikke ordens på en aften.
 • Der er styr på fællesarbejdet på søndag.

13. Evt.

 • a. Traktor er repareret, måske skal der snart købes en ny. Brug evt Helles honorar….
 • b. Billede skal sendes til Christopher mhp. opslag på hjemmesiden, så medlemmer kan se hvem vi er.
 • c. Sommerfest, Loppedag og fællesarbejde og øvrige aktiviteter fortsætter uændret.
 • e. Det er aftalt at invitere skraldemænd, vurderingsmænd og elitehold til hygge med kage onsdag d. 3 juli kl. 20.00 på kontoret. Helle sender mail til relevante personer.