DATABESKYTTELSE

Beskyttelsen af din privatsfære ved behandlingen af personlige data samt sikkerheden i forbindelse med alle
forretningsdata er et vigtigt anliggende for Hestholm haveforening, som vi tager hensyn til i vores
forretningsprocesser. De personlige data, som indsamles ved dit besøg på vores hjemmeside, behandler vi
fortroligt og kun i henhold til lovens bestemmelser.

ANSVARLIG

Den ansvarlige for behandlingen af dine data er
Hestholm Haveforening
Bestyrelsen
Morgenfruestien
2750 Ballerup

INDSAMLING, BEHANDLING OG ANVENDELSE AF PERSONLIGE
DATA

Følgende datakategorier behandles:
● Kommunikationsdata (f.eks. navn, telefon, e-mail, adresse)
● Kontraktstamdata (køb- og salgs kontrakt)

PRINCIPPER

Personlige data er alle informationer, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person, altså
eksempelvis navne, adresser, telefonnumre, e-mail-adresser, kontrakt-, bogførings- og afregningsdata, der
er udtryk for en persons identitet. Vi indsamler, behandler og anvender kun personlige data, når der er givet
et lovmæssigt retsgrundlag herfor, eller du har givet os samtykke i den forbindelse, f.eks. som led i en
registrering.

BEHANDLINGSFORMÅL OG RETSGRUNDLAG

Bestyrelsen behandler dine personlige data til følgende behandlingsformål:
● Opskrivning på venteliste
● Varetagelse og forsvar af vores rettigheder
● Tilvejebringelse af køb eller salg af havelod
● Leje af Festhuset Lillelund

LOGFILER

Ved hver anvendelse af internettet overfører din internetbrowser automatisk bestemte informationer, som vi
lagrer i såkaldte log-filer.
Vi lagrer log-filerne i et kort tidsrum til bestemmelse af fejl og af sikkerhedsgrunde (f.eks. for at opklare
angrebsforsøg), hvorefter de slettes.

VIDEREGIVELSE AF DATA TIL ANDRE ANSVARLIGE

Vi overfører principielt kun dine personlige data til andre ansvarlige, for så vidt at dette er nødvendigt for at
opfylde kontrakten, vi eller tredjeparten har en berettiget interesse i videregivelsen, eller dit samtykke hertil
foreligger. Tredjeparter kan også være andre personer i bestyrelsen. Såfremt data overføres til tredjeparter
på basis af en berettiget interesse, forklares det i disse databeskyttelseshenvisninger.
Derudover kan data overføres til andre ansvarlige, for så vidt at vi skulle være forpligtet hertil på grund af
lovbestemmelser eller gennem eksigibelt påbud fra myndighed eller domstol
Tredjeparter kan være nedenstående, men kan i særlige tilfælde også være andre:

VARIGHED AF LAGRING; OPBEVARINGSFRISTER

Vi lagrer principielt dine data, så længde det er nødvendigt og de dermed forbundne services, eller vi har en
berettiget interesse i den videre lagring (f.eks. kan vi også efter opfyldelse af en kontrakt stadig have en
berettiget interesse i breve via postvæsenet). I alle andre tilfælde sletter vi dine personlige data med
undtagelse af data, som vi stadig skal lagre for at opfylde vores juridiske forpligtelser (f.eks. er vi på grund af
skatte- og handelsretlige opbevaringsfrister forpligtet til at opbevare f.eks. kontrakter og fakturaer i et
bestemt tidsrum).

SIKKERHED

Vores bestyrelse, revisorerne og udlejerne af Lillelund er forpligtede til at bevare tavshed og til at overholde
bestemmelserne i de anvendelige love om databeskyttelse.
Vi træffer alle nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et rimeligt
beskyttelsesniveau og beskytte dine data, som forvaltes af os, mod risici fra især utilsigtet eller uretmæssig
ødelæggelse, manipulation, tab, ændring eller ubemyndiget offentliggørelse og uautoriseret tilgang. Vores
sikkerhedsforanstaltninger forbedres konstant i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

BRUGERNES RETTIGHEDER

Dine rettigheder som bruger er beskrevet detaljeret i dette afsnit. Du har bl.a. en ret til oplysning, til
berigtigelse og til at gøre indsigelse samt en ret til at tilbagekalde dit samtykke.
Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling, for så vidt at denne beror på
retsgrundlaget “berettiget interesse”. Vi vil så standse behandlingen af dine data, medmindre vi – i henhold til
lovens bestemmelser – kan dokumentere ufravigelige beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling,
som vejer tungere end dine rettigheder.
Tilbagekaldelse af samtykke:
Såfremt du har givet os samtykke til at behandle dine data, kan du til enhver tid tilbagekalde det med virkning
for fremtiden. Retmæssigheden af behandlingen af dine data indtil tilbagekaldelse sker, berøres ikke heraf
For at gøre dine rettigheder gældende bedes du benytte oplysningerne i afsnittet Ansvarlig.

INFORMATIONS- OG OPLYSNINGSRET

Du har ret til at modtage informationer om behandlingen af dine data af os. I den forbindelse kan du gøre en
ret til oplysning gældende vedrørende dine personlige oplysninger, som vi behandler.

BERIGTIGELSES- OG SLETNINGSRET

Du kan kræve af os, at vi berigtiger forkerte data og – for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt
– fuldstændiggør eller sletter dine data.
Dette gælder ikke for data, som er nødvendige til afregnings- og bogføringsformål, eller som er omfattet af
den lovbestemte opbevaringspligt. For så vidt at adgang til sådanne data ikke er nødvendig, begrænses
behandlingen af dem imidlertid (se efterfølgende).

BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du kan kræve af os – for så vidt at de lovmæssige forudsætninger er opfyldt – at vi begrænser behandlingen
af dine data.

INDSIGELSE MOD DATABEHANDLING

Desuden har du til enhver tid ret til gøres indsigelse mod vores databehandling. Vi vil så standse
behandlingen af dine data, medmindre vi – i henhold til lovens bestemmelser – kan dokumentere ufravigelige
beskyttelsesværdige grunde til en fortsat behandling, som vejer tungere end dine rettigheder.

DATAPORTABILITET

Du har fortsat ret til at få overført data, som du har stillet til rådighed for os, i et struktureret, gængs og
maskinlæsbart format og/eller – for så vidt at det er teknisk gennemførligt – kræve, at dataene overføres til
en tredjepart.

KLAGEMULIGHED HOS TILSYNSMYNDIGHEDEN

Du har ret til at indgive en klage hos en databeskyttelsesmyndighed. Du kan i den forbindelse rette
henvendelse til den databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for din bopæl/delstat eller til den
databeskyttelsesmyndighed, der er ansvarlig for os:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon 3319 3200
Fax 3319 3218
E-mail: dt@datatilsynet.dk

ÆNDRING AF DATABESKYTTELSESHENVISNINGEN

Vi forbeholder os ret til at ændre vores sikkerheds- og databeskyttelsesforanstaltninger, for så vidt at dette er
nødvendigt på grund af den tekniske udvikling. I disse tilfælde vil vi også tilpasse vores henvisninger
vedrørende databeskyttelse tilsvarende. Du bedes derfor være opmærksom på den til enhver tid aktuelle
version af vores databeskyttelseshenvisning.
For at gøre dine rettigheder gældende, anmelde databeskyttelseshændelser samt ved forslag/idéer og
klager vedrørende behandlingen af dine personlige data anbefaler vi, at du henvender dig til vores
bestyrelse.