Praktiske informationer

Tinglysning

Tinglysningsattest skal fremvises ved vær-
diansættelsen af hus og have. Se på
www.hestholm.com, hvordan der gratis
kan indhentes en tingbogsattest

Rottesikring

Alle bygninger på grunden skal være rotte-
sikrede.
Stophaner
Skal kontrolleres jævnligt. Hvis I er væk i
længere tid, er det en god ide at lukke
jordhanen, så I ikke kommer hjem til
vandskader eller andre kedelige overra-
skelser.

Kalmarhegn

Kalmarhegnet ud mod stien skal være ma-
let med sort træbeskyttelse på alle sider,
og skal være i god stand. Nye kalmarbræd-
der sælges i kontortiden den 1. og 3. søn-
dag fra kl. 10.00 – 12.00 i perioden 1. april
til 30. september.

Stier og rotunder

Stier og rotunder skal være renset for
ukrudt. 1½ meter bag hækken skal græsset
være slået, og ukrudt i hækken skal fjer-
nes.

Tilbygning

Ved alle forandringer og tilbygninger af
hus, udhus, terrasser og legehuse, skal der
leveres en tegning af det planlagte og eksi-
sterende byggeri, indtegnet på grundpla-
nen for haven, med angivelse af alle mål,
også på det eksisterende byggeri. Denne
tegning skal godkendes af bestyrelsen. Det
er ulovligt, hvis der ikke er en godkendt
samt hvis byggereglementets bestemmel-
ser for kolonihaver ikke overholdes. Be-
styrelsen kan kræve de forandringer der er
lavet, nedrevet.

Batterier

Brugte batterier kan afleveres ved contai-
neren, søndag mellem 10.00 – 12.00.

Adresseændring

Ifølge vedtægterne, så skal adresse æn-
dringer meldes til formand eller kasserer
inden fjorten dag efter ændringen

 

Affald

Køkken samt haveaffald kan afleveres på Plads 4 hver søndag fra kl 10:00-12:00.

Klik her for at se kort over Hestholm.